Hyrpriser 2019/2020

Ski-doo Renegade 900

Halvdag
1600kr
Inkl. 30km
Heldag
2250kr
Inkl. 60km
3 dagar
6000kr
Inkl. 180km
Dag 4+
1200kr
Inkl. 60km

Extra körsträcka 4kr/km.
Självrisk 15.000:-

Ski-doo Renegade 900 turbo

Halvdag
1900kr
Inkl. 30km
Heldag
2750kr
Inkl. 60km
3 dagar
7500kr
Inkl. 180km
Dag 4+
1200kr
Inkl. 60km

Extra körsträcka 4kr/km.
Självrisk 15.000:-

Åkpulka 2-sits

Halvdag
300kr
Heldag
500kr
3 dagar
1200kr
Extra dag
300kr

Slät kälke

Halvdag
100kr
Heldag
200kr
3 dagar
400kr
Extra dag
100kr

Glöm inte att läsa igenom Allmänna Villkor Skoteråkning från Funäsdalen Skoterled AB

Skotersafari

Åk på snöskotersafari med Skoteriet!

Vi kan området och kan ta dig på en säker och upplevelserik tur. En tur tar 2-3 timmar och guide, snöskoterhyra, hjälm och bränsle ingår i priset. Bokning och info 0684-29010, bokningsförfrågan kan även göras via e-mail info@skoteriet.se

Safari med guide

3 timmar
1750kr
Kvällstur 2 timmar
1250kr

Hyra skoter

Att hyra snöskoter hos Skoteriet är enkelt och bekvämt, vi har två stycken depåer där du kan utgå från, ena depån är i Tännäs vid BRF Fjällbyn och den andra depån är mitt emellan Funäsdalen och Tänndalen vid BRF Fjällkällan.

Att hyra snöskoter hos Skoteriet är ett säkert sätt att få ut det där extra ur din semester. Vi har skotrar för dig eller din familj, du kan ha barnen med i en täckt pulka bakom skotern.

Regler för uthyrning

Regler för uthyrning:
Giltigt förarbevis (Körkort utfärdat före 2000-01-01 eller snöskoterkort).
Skotern skall framföras på lederna eller på anvisat friåkningsområde, på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att inte fara påkallas för vare sig själv eller andra.Körning av skotern på sådant sätt som leder till att ledvärd, polis eller annan rapport gör att ledkortet dras in, medför en kostnad för nytt ledkort på 4000:-.

Avbokningsregler

Avbokningsregler vid bokning av Snöskoter hos Skoteriet:

Vid bokning av 1 – 5 skotrar, kan avbokning utan kostnad ske fram till 10 dagar innan hyresdag.
Vid bokning av 6 – 10 skotrar, kan avbokning utan kostnad ske fram till 15 dagar innan hyresdag.
Vid bokning av 11 – 20 skotrar, kan avbokning utan kostnad ske fram till 30 dagar innan hyresdag.

Full avgift debiteras vid sen avbokning utöver ovan angivet. Kan skotrarna hyras ut till annan kund sker ingen debitering.

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Körning eller parkering med snöskoter inom ledområdet innebär att avtal slutits med Funäsdalen Skoterled AB på följande villkor: Förare av skoterfordon är skyldig att erlägga föreskriven avgift, se nedan, varvid erhålles skoterledskort, dekal samt karta. Erlagd avgift medför rätt att färdas med den snöskoter vars registreringsnummer angivits på skoterledskortet. Snöskotern får då framföras även av annan än den som erlagt avgiften under förutsättning att kortinnehavaren samtyckt därtill och dessutom upplyst föraren om dessa villkor. Körning med flera snöskotrar kräver således ett kort för varje skoter.

 

Giltigt skoterledskort ska alltid medföras vid körning. Förlorat kort ersättes ej. Föraren är även skyldig tillse att dekalen anbringas på väl synlig plats på snöskotern.

 

Körning får endast ske längs anvisad och markerad skoterled, på parkerings-/rastplats, samt terminalområde med iakttagande av dessa villkor och övriga föreskrifter enligt lagar och förordningar. Parkering får ske inom särskilt markerade platser eller längs leden under förutsättning att fara inte uppkommer för annan skoterförare.

 

Körning får även ske inom område som på kartan markerats med diagonalränder- friåkningsområde utan några markerade leder. Körning får ske överallt inom sådant område. OBS! All körning sker på egen risk!

 

Körning får ske vintertid på väl snötäkt mark under tid då skoterleden är öppen för trafik, dvs normalt från november till den 1 maj. Beroende på väderförhållandena är de norra delarna i regel farbara såväl tidigare på hösten som senare på våren än de södra. Besked om officiell startdag när hela systemet är farbart på hösten och när delar av systemet börjar stängas av på våren meddelas vid terminalerna och på Funäsdalen Skoterled AB ́s hemsida www.funasfjallen.se/skoter .Körning med andra motorfordon än snöskoter är ej tillåtet utan särskilt tillstånd.

 

Anvisning av naturvårdsvakt, bolagets personal, eller ledvärd ska följas.
Leden är max 5 meter bred. Den är markerad med skoterledssymbol och i fjällområdet även med ledkryss. Vid ledens sträckning över vattendrag finns endast ruskor eller käppar.

 

I fjällområdet är leden inte markberedd. För övriga områden kan markförhållandena vara sådana – t ex på grund av mycket sten – att körunderlaget för en ledsträcka blir försämrat.

 

Leden kan tidvis vara mindre farbar, t ex innan officiell startdag på hösten och på senvåren, varvid särskild försiktighet då bör iakttas.

 

OBS!! Leden går i eller nära fjällområde där vädret kan ändras snabbt. Även om vi försöker att fortlöpande kontrollera kvalitén på leden och att den uppfyller skäliga säkerhetskrav, kan vi inte garantera att den alltid är farbar.

 

Vid körning över is, vattendrag och snöbroar måste särskild försiktighet iakttas: Förare är skyldig att dels innan färd på is förvissa sig om att isen är farbar, och dels fortlöpande under färd på is förvissa sig om att isen är fortsatt farbar.

 

OBS! Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas. Förare är i övrigt skyldig anpassa hastigheten till väglaget, terrängförhållandena, vädret och övriga personer och fordon som vistas på eller färdas längs leden. Förare har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare. Det är förbjudet att färdas på avstängd sträcka av leden.
OBS! All körning sker på egen risk!

 

 

Avgiftsbestämmelser

 

Föreskriven avgift framgår av särskild prislista.
Den som kört in på leden utan giltigt skoterledskort äger dock rätt att färdas på leden fram till närmaste försäljningsställe för kortinköp.

 

Upplysning om prislista och närmaste försäljningsställe kan fås på skoterterminalerna:

 

  • Vid skoterledinfarterna till området
  • På Destination Funäsfjällen, tel. 0684-155 80, fax 0684 – 15589 eller
  • E-post: info@funasfjallen.se
  • På Funäsdalen Skoterled AB’s hemsida: www.funasfjallen.se/skoter

 

Sålda korta återlöses ej.

 

Vid överträdelse av avgiftsbestämmelserna uttages en extra administrativ avgift om för närvarande 800 kronor (januari 2011).

 

Observera att Du befinner Dig inom kommunalt regleringsområde som innebär att körning med snöskoter utanför anvisad led mm enligt ovan är förbjuden och straffbar. Sådan körning kan komma att polisanmälas.

Snöskotern skall vara i besiktigat skick. ”Trimpipor” och andra tillbehör som orsakar högt och störande ljud är ej tillåtna.

 

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan utan ersättning få sitt skoterledskort indraget och/eller avstängas från fortsatt nyttjande av skoterlederna.

 

Funäsdalen Skoterled AB ansvarar ej för andra förares körning eller för vad andra personer som ej tillhör bolaget gör. Funäsdalen Skoterled AB svarar endast för skada som beror på skadeståndsgrundande oaktsamhet enligt svensk rätt från bolagets sida.

 

Vi ses på lederna! Funäsdalen Skoterled AB